Alle de store inkassobyråene i Norge tilbyr utredervirksomhet. Conecto har et omfattende nettverk av erfarne utredere både i Norge og utlandet som Lars Helge Eide samarbeider med om nødvendig. 

På sporet av fakta

Utredervirksomheten i Conecto arbeider med mange typer saker på alle nivåer fra helt nye inkassosaker til konkurser, grove bedragerier og økonomisk kriminalitet. 

–Utredervirksomheten har blitt mer aktuell og nødvendig. Vi jobber proaktivt, løser saker raskt og effektivt til det beste både for oppdragsgiver og skyldner, forteller Lars Helge Eide som har ansvaret for utredervirksomheten i Conecto.

Eide har arbeidet med tvangsfullbyrdelse i over 30 år. Han har hatt inkassobevilling i 25 år og har 14 års fartstid i politiet med blant annet økonomisk kriminalitet, datakriminalitet og namsmann som fagfelt. 

I følge Eide blir stadig flere av kundene, spesielt banker og finansieringsselskaper, utsatt for grove bedragerier, underslag og økonomisk kriminalitet. 

–Vi avdekker faktum, bistår med utenrettslige løsninger samt utarbeidelse av komplette anmeldelser og oppfølgning overfor politiet der det er nødvendig. Vår erfaring er at namsmenn og namsfogd har lang restanse og ventetid når rettslig pågang blir iverksatt. Utredervirksomheten vil derfor kunne løse saker raskere enn ordinær rettslig pågang, forteller den erfarne utrederen. 

Utreder jobber svært ofte i tett samarbeid med juridisk avdeling. Utreder avdekker faktum, og juridisk avdelingen bistår med utarbeidelse av begjæring om «arrest» og «midlertidig forføyning» til Tingretten, samt anmeldelse til politiet. 

–Vi har opparbeidet oss en svært god kompetanse på dette området, og har meget god løsningsgrad på denne type saker. Ordinær rettslig pågang ville ikke kunne ha løst disse sakene, legger han til. Conectos utredere kan kalles saksbehandlernes forlengede arm. Dialog med skyldner er også svært viktig for en rask og god løsning i disse typer saker.

 –De vanligste løsningene vi oppnår er ajourbetaling, avtale om nedbetaling, innfrielse og frivillig tilbakelevering av panteobjekt, forteller Eide som selv fortsatt er mye ute og i tilnærmet daglig i kontakt med skyldnere.

–De aller fleste er positive når vi kommer i dialog og søker å finne en løsning. Det er viktig å være løsningsorientert og møte alle med respekt, avslutter han.