Hva gjør du med klager? 

Enhver klage på faktura bør behandles seriøst. Om klagen er fremsatt muntlig eller skriftlig er uvesentlig. Jo raskere du tar stilling til klagen, jo raskere kan du kreve oppgjør. 

En ubesvart klage gjør at kravet defineres som omtvistet og et omtvistet krav skal ikke sendes til inkasso. En rask og effektiv innsigelsesbehandling vil dermed øke likviditeten ved å redusere kredittdagene.

Hvordan gå frem

Ta stilling til om det er hold i klagen. Bør du foreta deg noe for å oppfylle din del av kontraktsforholdet? I så fall bør det gjøres snarest mulig. Kunden er i utgangspunktet ikke forpliktet til å foreta fullt oppgjør før leveransen er utført i sin helhet. Er klagen etter din mening ubegrunnet, bør du informere kunden om din vurdering. Begrunnelsen bør gis skriftlig av hensyn til senere krav til dokumentasjon. 

Når du har besvart klagen og eventuelt utbedret feil eller mangler, betaler antakelig kunden kravet ditt. I motsatt fall har du et misligholdt krav som kan sendes til inkasso. 

Uenighet om rettmessighet

Uenighet om kravets rettmessighet som oppstår etter at inkasso er iverksatt må avklares i forliksrådet der skyldner bor. Hvis du har forretningsadresse i samme kommune som kunden, eller i en nabokommune, plikter du å møte til mekling dersom skyldner krever det. Forliksrådet har domskompetanse. Skyldner kan frifinnes, eller vedkommende kan dømmes til å betale kravet – helt eller delvis. Med tanke på kostnadsrisiko for en høyere domstol kan det være fornuftig å forhandle seg frem til en minnelig løsning. 

Først når det foreligger en rettskraftig avgjørelse kan kravet tvangsinndrives av inkassobyrået. 

Feiltrinn innklages 

Finansklagenemnda behandler klager på saksbehandlingen i inkassobyråene. Nemnda mottar mange klager på at omtvistede krav er sendt til inkasso. Det klages også over at henvendelser ikke besvares. Det er derfor grunn til å presisere at som leverandør har du plikt til både å vurdere henvendelser, og å besvare disse, før kravet kan sendes til inkasso.